Ochrana osobných údajov

* k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo

* Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme

* všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o  zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou

* získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali

* môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne

I.

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.uprise.sk

Beauty & Woman s.r.o.

Holíčska 20

851 05 Bratislava

IČO: 47074078

DIČ: 2023742754

Nie som platca DPH

–  prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.beauty-woman.sk

II.

Účel spracúvania osobných údajov

– účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy

– účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov

– účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty

III.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

–  prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov, údaje na doručenie

–  kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom)

– údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia

IV.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

Ø  prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva

Ø  prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom

Ø  prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov

V.

Zverejnenie údajov

–  prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov – fyzických osôb nezverejňuje

VI.

Podmienky spracúvania

–  prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov

–  prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ

–  prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby

VII.

Práva a povinnosti dotknutej osoby

–  zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje

VIII.

Poučenie o právach dotknutej osoby

–  Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
náhradu škôd na majetku alebo fyzickej ujme.